ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden voor Online veilingen op www.Toptop.be

 

Alle veilingen die gebeuren op www.Toptop.be.be worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant of van de partners, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Toptop Group bvba houdt zicht het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de website “www.Toptop.be.be” of van de diensten, zoals hieronder verder beschreven. Lees ze aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn.

 

Toptop Group bvba: Gevestigd te Geluwestraat 78 – 8940 Wervik, België en met ondernemingsnummer Be0713.983.247. Verder hieronder genoemd als Toptop.be.be

 

In onze algemene voorwaarden informeren wij u, hoe wij uw gegevens en aankopen verwerken en afhandelen.

Informatie:

 1. Account: Is een persoonlijke identiteit op basis van wat de persoon of rechtspersoon heeft ingevuld bij het inloggen of registreren. En wordt door die de persoon beheerd.
 2. De Verkoper: Is een professionele handelaar die gevestigd is in België, die meerdere kavels aanbiedt op onze Online Veilingsite in verband met zijn handels-, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteiten. Toptop.be beoordeelt na interne control de aanvaarding of de weigering van externe professionele handelaars, zonder enig verhaal en zonder zijn beslissingen te moeten motiveren. Nooit kan Toptop.be verantwoordelijk gesteld zijn voor een Verkoper.
 3. De Koper: Is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die na het inloggen of registreren een account bezit en het Veilingsite gebruikt om mee te bieden en dusdanig te kopen.
 4. Gebruikers: Koper, Verkoper, persoon of rechtspersoon met of zonder account.
 5. Bod of Bieden: Is wanneer u gaat bieden na ingelogd te hebben op een kavel van de Verkoper. De koper verklaart kennis te hebben van het feit dat alvorens hij gaat bieden, hij eerst de kavels kan bekijken of passen in de fysieke winkel van de Verkoper. Een bod is altijd geldig en kan niet geannuleerd worden en verplicht de Koper tot aankoop van op het geboden kavel indien hij de hoogste bieder is bij afloop van de veiling. De Koper betaald geen extra kosten op het gewonnen kavel. Met uitzondering van verzendkosten zoals vermeld door de Verkoper bij het aangeboden kavel.
 6. Kavel: Is een product dat de Verkoper aanbiedt op ons Veilingsite. De prijzen van de kavels zijn altijd inclusief BTW.
 7. BTW: Zijn belasting van toegevoegde waarde in de zin van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 over het Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen van dergelijke aard.
 8. Diensten of Veilingen: De diensten die Toptop.be via hun Online Veilingsite aanbiedt, welke kenbaar zijn uit, en beschreven zijn op onze Online Veilingsite en in deze algemene voorwaarden, bieden de mogelijkheid voor Verkopers om door middel van onze Online Veilingsite, geautomatiseerde veiling Kavels te verkopen. De veilingen duren 1 uur en indien er in de laatste 15 sec nog wordt geboden komt er automatisch 1 minuut bij. Wanneer het product niet is verkocht wordt het automatisch opnieuw aangeboden. De diensten van Toptop.be bieden ook een volledig geautomatiseerde bericht aan de Koper dat hij het hoogste Bod heeft gedaan en dat hij het Kavel daarmee heeft gekocht of gewonnen.
 9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom in de meest ruime zin.
 10. Koopovereenkomst: Wanneer de Koper gaat bieden op ons Veilingsite na ingelogd te hebben sluit hij automatisch een koopovereenkomst af met de desbetreffende Verkoper die het kavel aanbiedt.
 11. Koopsom: het bedrag van het hoogste Bod, dat de Koper verschuldigd is aan de Verkoper al dan niet met of zonder verzendkosten.
 12. Koperscommissie: De koper is geen commissie verschuldigd aan Toptop.be.
 13. Verkoperscommissie: Wanneer de Verkoper een kavel verkoopt en betaald krijgt via onze Online Veilingsite neemt Toptop.be (10%) van de Koopsom, te vermeerderen met 21% BTW. Wanneer de Koper zijn gewonnen kavel betaald aan Toptop.be, zal Toptop.be bij het doorstorten naar de Verkoper een bedrag integraal ingehouden van de koopsom die gelijkstaat met de verkoperscommissie van 10% excl. BTW.
 • Het toepassen en wijzigen van de algemene voorwaarden
 1. De algemene voorwaarden zijn op iedere gebruiker van toepassing die het Online Veilingsite bezoeken of er gebruik van maakt. Bij het aanmaken van een Account accepteert en gaat de gebruiker automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, De algemene voorwaarden van enige andere algemene voorwaarden zijn uitgesloten, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden
 2. Toptop.be is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen en of te wijzigen. Wanneer een aanpassing de gebruiker op nadelige manier beïnvloed zal Toptop.be de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, of deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Gebruiker brengen tijdens het gebruik van onze Online Veilingsite. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de aanpassing van de algemene voorwaarden kan hij zijn account te verwijderen en geen gebruik meer te maken van het Online Veilingsite. Wanneer de gebruiker na de aanpassingen van de algemene voorwaarden blijft gebruik makken van onze Online Veilingsite, gaat hij onherroepelijk akkoord met de aanpassingen ervan.
 
 1. Algemeen
 1. Toptop.be sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van onze diensten.
 2. Verkopers bieden Kavels aan op het Online Veilingsite. Kopers die een kavel winnen of kopen nemen rechtstreeks van de Verkopers af en sluiten zo een koopovereenkomst af met de Verkoper. Toptop.be speelt hierbij uitsluitend een ondersteunende rol door het aanbieden van onze Online Veilingsite. Toptop.be kan geen controle uitoefenen op of verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van Verkopers en Kopers.
 3. Gebruiker erkent en aanvaardt bij gebruik van onze Online Veilingsite dat er technische storingen kunnen voordoen. Bv: het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod op een kavel, storingen van of gebreken in onze Online Veilingsite of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of andere softwaremogelijkheden. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan onze Online Veilingsite of aan het onderliggende systeem aan onbeperkte toegang of het tijdig uitbrengen van een Bod in de weg staan. Toptop.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke technische onvolkomenheden.
 4. Op sommige Kavels zijn andere regels van toepassing dan gekend in onze algemene voorwaarden. In dit geval worden deze vermeld bij het aangeboden kavel.
 5. De koper en gebruikers erkennen en aanvaarden dat de Kavels volledig eigendom zijn van de Verkoper en niet van Toptop.be. Er komt nooit een koopovereenkomst tot stand tussen Toptop.be en Koper en Toptop.be brengt het eigendomsrecht niet over van Verkoper naar Koper.
 6. In het kader van de zekerheidsstelling van haar eigen rechten en die van andere Gebruikers, bijv. in geval van een schending van onze algemene voorwaarden, is Toptop.be te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht, de account te verwijderen of de samenwerking stop te zetten. En enige vordering van Toptop.be te verrekenen en, indien nodig, eventueel aanwezige tegoeden van die Gebruikers te bevriezen. Voor zover het opschorten, verrekenen van vorderingen of het bevriezen van tegoeden is gereguleerd door bindende consumentenwetgeving, dient Toptop.be zich te houden aan dergelijke bindende wetgeving.
 7. Toptop.be heeft altijd het recht om een Account te weigeren en ook om een Verkoper te weigeren en zonder enig verhaal en zonder zijn beslissingen te moeten motiveren. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Nooit kan Toptop.be aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg van een weigering is of van het feit dat de Gebruiker niet in staat is om te verkopen of te kopen op onze Online Veilingsite.
 1. Aanmelden of registreren voor onze Online Veilingsite
 1. De Gebruiker moet een Account aanmaken op de manier zoals gevraagd bij het registreren van een account. De Gebruiker staat tevens voor Toptop.be in dat alle gevraagde informatie correct is die hij bij het aanmaken van zijn Account ingeeft, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Tijdens de registratie moet Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. En een mail bevestigen met zijn correcte gegevens.
 2. Gebruikers zijn verplicht te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en dienen zich in dat verband bij hun aanmelding te registreren in de juiste hoedanigheid en daarbij alle benodigde en correcte gegevens te verstrekken die worden gevraagd. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor de gevolgen van hun verstrekte gegevens of onvolledige of onjuiste informatie die ons word meegedeeld. De gebruikers vrijwaren Toptop.be volledig voor alle aansprakelijkheden van derden, waaronder de fiscus, en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Toptop.be direct op Gebruiker zullen worden verhaald.
 3. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan in te loggen via derden, accounts van anderen of anderen toe te staan in te loggen namens uw account.
 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is dan ook altijd aansprakelijk voor al het gebruik van zijn account Gebruiker vrijwaart Toptop.be van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Gezien Toptop.be niet kan controleren wie er inlogt mag Toptop.be ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker.
 5. Zodra Gebruiker vermoed of dat zijn wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Toptop.be daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, ook dient hij direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord.
 6. Indien Gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft hij echter de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (voogd of (één van) de ouders). Door deze algemene voorwaarden te accepteren staat Gebruiker er voor in dat hij inderdaad 18 jaar of ouder is of de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van zijn Account.
 7. Toptop.be behoud het recht om bepaalde wachtwoorden of gebruikersnamen te weigeren.
 1. Aanbieden van Kavels – Verkopers en Rechten en Plichten
 1. Om Kavels te kunnen verkopen via onze Online Veilingsite dient de Verkoper een verkoop overeenkomst af te sluiten met Toptop.be (https://Toptop.be.be/wordt-verkoper/). Hieronder volgen de verplichtingen en rechten van een Verkoper, indien deze Verkoper nalatig is in een van hieronder vermelde verplichtingen kan Toptop.be deze Verkoper weigeren of verwijderen zonder dat Toptop.be tot schadevergoeding gebonden is.
 2. Op basis van ons intern beleid wordt door Toptop.be beoordeeld welke Verkopers en welke Kavels geschikt zijn om te worden verkocht via onze Online Veilingsite. Om de Verkopers te beschermen tegen concurrentie van collega verkopers kan Toptop.be nieuwe aanvragen van Verkopers zonder opgave van reden worden geweigerd. De verkoper kan exclusiviteit krijgen op de Online Veilingen en dit in zijn Provincie waar hij gevestigd is, wat betreft zijn merk of product. Dit moet wel op zijn toetredingscontract uitdrukkelijk vermeld staan. De handelaar dient zijn Kavels aan te bieden op onze Online Veilingsite aan een startprijs van of gelijkstaat met zijn aankoop Excl. BTW + 30% + 21% BTW. Toptop.be kan altijd ter controle aan de Verkoper een bewijs van zijn aankoopprijs voor te leggen, dit moet hij aantonen via een recht geldende aankoopfactuur.
 3. De Verkoper moet ten allen tijde een honderd Kavels online zetten. En is verplicht ook zijn nieuwste collectie of goederen aan te bieden.
 4. Bij het aanbieden van Kavels dient de Verkoper op een zeer duidelijke en begrijpelijke, correcte wijze en volledige nauwkeurige omschrijving informatie te geven over het aangeboden Kavel. Eén of meerdere duidelijke foto’s die de huidige staat van het kavel weergeven. De correcte verzendkosten indien van toepassing. Het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de Koper na verkoop (indien van toepassing) en eventuele garanties en indien van toe passing eventuele andere aan het kavel verbonden voorwaarden.
 5. Toptop.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omschrijving van Kavels geplaatst door de Verkoper. Verkoper krijgt de mogelijkheid om zelf zijn kavels in te vullen de omschrijving te controleren voordat de Online Veiling van start gaat en vrijwaart Toptop.be tegen enige aanspraak van de Koper in verband met het niet voldoen daaraan.
 6. De Verkoper verklaart en garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is van de geplaatste kavels of is gemachtigd om de Kavels die hij aanbiedt op onze Online Veilingsite aan te bieden. En dat de Verkoper door het aanbieden en verkopen van een Kavel hij niet in overtreding is van eventuele wet- of regelgeving, geen rechten van derden schendt, waaronder rechten uit overeenkomsten en intellectuele eigendomsrechten, zich over het algemeen niet frauduleus of anderszins illegaal en/of frauduleus opstelt tegenover derden of tegenover Toptop.be. De Verkoper vrijwaart Toptop.be van eventuele vorderingen van de Koper of derden in relatie tot de rechtmatigheid van de verkoop van een Kavel of gerelateerd aan een omschreven schendingen of van eventuele schade of kosten die hieruit voorkomen. De Verkoper garandeert geen valse Kavels op onze Online Veilingsite te plaatsen. In het bijzonder garandeert de Verkoper dat het Kavel niet wordt aangeboden als onderdeel van een neptransactie, welke de Koper en/of derden in staat stelt een bedrag over te maken en het desbetreffende geld wit te wassen.
 7. De interne dienst van Toptop.be zal erop toezien en controleren dat de Kavels die de Verkoper aanbiedt nergens goedkoper te kopen zijn zowel in de winkel als op het internet. Topop.be staat niet in voor de juistheid van prijzen van de Verkoper en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien blijkt dat Kavels meer of minder waard blijken te zijn.
 8. De Verkoper kan het geplaatste Kavel terug intrekken zolang er geen bieding van een gebruiker is gebeurt. Eenmaal geboden door een gebruiker kan de Verkoper het Kavel nooit intrekken, mag hij geen wijzigingen meer aanbrengen en is hij verplicht te verkopen aan het gewonnen bedrag. De verkoper mag nooit tegenbieden op zijn eigen Kavels.
 9. Indien een verkoper zich hieraan bovenvermelde beschrijvingen schuldig maakt is de Verkoper volledig aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Indien de Verkoper door overmacht het Kavel wil verwijderen nadat er een bod is uitgebracht dien hij documenten, bestanden of andere bewijzen te verschaffen om zijn verzoek tot verwijdering te onderbouwen. Enkel wanneer voldoende bewijs is overgelegd, en wanneer Toptop.be hiermee akkoord gaat kan het kavel verwijderen worden uit de veiling zonder kosten voor de Verkoper.
 10. Voor het verkopen of kopen van bepaalde Kavels, waaronder maar niet beperkt tot  tabakswaren, alcohol en (antieke) wapens, gelden andere voorwaarden en toelatings- en/of (wettelijke) leeftijdseisen. Of wetten van het land. Gebruikers dienen zich daaraan te houden en geacht te zijn de wetten te kennen alvorens te verkopen of te kopen.
 11. Kavels worden door Verkoper exclusief aangeboden tegen de goedkoopste startprijzen op onze Online Veilingsite, en zullen dus nooit aangeboden worden langs andere verkoopkanalen tegen die prijs ook niet in eigen winkels of eigen webwinkels. Wanneer de Verkoper dit wel doet zal Toptop.be de samenwerking onmiddellijk stopzetten.
 1. Online Veilingen
 1. Gebruikers verplichten zich om alle redelijke aanwijzingen en instructies die ten aanzien van het gebruik van onze Online Veilingsite of namens Toptop.be op te volgen. Wanneer er zich situaties voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien en/of in het geval van geschillen tussen Gebruikers of andere ongeregeldheden, beslist Toptop.be wat er gaat gebeuren.
 2. Toptop.be heeft te allen tijde, zowel vóór, tijdens als na afloop van een Online Veiling het recht om Gebruikers en het bieden door Gebruikers op Kavels tijdelijk of permanent te onderbreken.
 3. Toptop.be heeft het recht om, voor eigen bestwil, indien nodig een bod te verwijderen van een gebruiker in een Online Veiling, Bv.: Bij mogelijk misbruik of fraude en in het geval van een overduidelijke vergissing van de bieder.
 4. Online Veiling duren 1 uur. Het bedrag waarmee de gebruiker minimaal dient te verhogen kan verschillen van Kavel tot Kavel en is zichtbaar bij het aangeboden Kavel. Ieder bod of bieding is bindend voor de Verkoper en Koper. Indien gedurende de laatste minuut van de tijdsduur van de Online Veiling nog een Bod wordt uitgebracht, wordt er extra 15 sec. tijd toegevoegd aan de Online Veiling enz.. enz…
 5. Elk Bod wordt geacht te zijn gedaan door de gebruiker via wiens Account het Bod wordt uitgebracht. De Gebruiker is ten allen tijde en ten opzichte van Verkoper dan ook altijd persoonlijk gebonden aan de via zijn Account uitgebrachte Biedingen, ook als een derde partij via zijn Account Biedingen doet.
 6. De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van de automatische Toewijzing. Toptop.be is geen partij bij de Koopovereenkomst.
 7. Indien artikelen uitverkocht zijn of door overmacht niet kunnen geleverd worden, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, onmiddellijk terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen indien ze niet geleverd kunnen worden.
 8. Op onze Online Veilingsite of via e-mailberichten van Toptop.be kunnen aanvullende algemene voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op het aanbieden van Kavels en/of het doen van Biedingen.
 1. Rechten van Consumenten
 1. De bedenktermijn of retournering recht van 14 dagen voor een consument of gebruiker om af te zien van de aankoop is NIET van toepassing op onze Online Veilingsite. Alle goederen of producten kunnen altijd eerst bekeken of gepast worden door de Koper bij de handelaar op het vermelde adres van de Verkoper, vooraleer de Gebruiker beslist om mee te bieden. De Gebruiker verklaart dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra hij een bod plaatst op een van de aangeboden Kavels. Door het bieden doet de Gebruiker afstand van al zijn rechten i.v.m. het herroepingsecht.
 2. Indien de Verkoper uitdrukkelijk toestaat en dit vermeld bij het aangeboden Kavel dat de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsplicht, is het van toepassing. Anders niet. In dit geval gelden de algemene voorwaarden van de Verkoper bovenop die van Toptop.be met beperking van het retourneren. Indien u de algemene voorwaarden van de Verkoper niet kan vinden moet u zich richten tot de Verkoper. De Verkoper is aansprakelijk voor het herroepingsrecht van de consument en nooit kan Toptop.be hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 1. Betaling
 1. Na afloop van de Online Veiling dient de Koper de Koopsom op basis van de betalingsinstructies binnen de 48uur te voldoen.
 2. Indien de Koper de Koopsom niet betaalt binnen de 48 uur wordt de koopovereenkomst teniet gedaan en is de Koper automatisch in verzuim jegens Toptop.be. Vanaf het moment van verzuim is Koper bedrag verschuldigd gelijk aan 20% van de koopsom met een minimum van 100 euro vermeerdert met de wettelijke rente. De ontbinding van de Koopovereenkomst is het gevolg omdat de Koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, dit heeft geen invloed op de verschuldigde kosten van zijn verzuim.
 3. Wanneer het koopovereenkomst wordt ontbonden wegens niet nakomen door Koper van zijn betalingsverplichting, mag de Verkoper het kavel weer aanbieden op onze Online Veilingsite. In dit geval betaald de verkoper geen commissiekosten.
 4. De Koopsom word voldaan aan Verkoper na aftrek van de Verkoperscommissie van 10% excl. BTW. en nadat de Koper de Koopsom heeft betaald aan Toptop.be. Toptop.be zal in dit geval binnen de 48 uur aan de Verkoper uitbetalen. Betaling aan de Verkoper kunnen worden opgeschort, in het bijzonder indien de Koper een probleem heeft gemeld vanwege, bijvoorbeeld, fraude of niet correcte of valse info.
 5. Betaling services op onze Online Veilingsite worden verricht door onze betaalprovider Mollie Door op onze Online Veilingsite te verkopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de relevante voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Als de betalingsprovider een betaling blokkeert overeenkomstig met de toepasselijke voorwaarden, behoudt Toptop.be het recht voor om de Koopovereenkomst te annuleren en de koper terug te betalen. In die gevallen kan Toptop.be niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade in verband met de annulering van de Koopovereenkomst. Toptop.be behoud het recht om bepaalde betaalmethodes te aanvaarden of te weigeren.
 1. Levering van gewonnen Kavels
 1. Wanneer de Koper en Verkoper overeenkomen dat het Kavel wordt afgehaald door Koper, is de Koper verantwoordelijk voor de levering. In alle andere gevallen is de Verkoper verantwoordelijk voor het versturen en leveren van het Kavel aan Koper conform de Koopovereenkomst en de vooraf door Verkoper gecommuniceerde algemene voorwaarden.
 2. De Verkoper is verplicht het Kavel te verzenden of te leveren binnen de 3 dagen naar de Koper, nadat hij de betaling heeft ontvangen van Toptop.be. Zorgvuldig verpakt aan de Koper toe te zenden, tenzij is overeengekomen dat de Kavels worden afgehaald.
 3. De Verkoper is verplicht het Kavel te verzenden gekend en aangeleverd door Toptop.be gekende Account. Indien de Verkoper het Kavel naar een ander adres verstuurt, zal de Verkoper instaan voor eventuele verliezen of problemen, fraude enz… hij de Koper vrijwaren van en schadeloos stellen tegen alle kosten die de koper heeft betaald aan Toptop.be.
 4. Alle verkochte Kavels dienen te worden verzonden met Track & Trace. Wij raden de Verkoper ten stelligste aan om het Kavel aangetekend en/of verzekerd te verzending. De Verkoper draagt het risico van beschadiging en/of verlies van de Kavels tijdens verzending. Het geldig adres is het adres dat de Koper kenbaar heeft gemaakt.
 5. Ondertekening voor van het ontvangstbevestiging van Track & Trace op de plaats van levering kan door Toptop.be als bewijs van ontvangst door de Koper worden aangemerkt. Deze bepalingen verlenen geen rechten aan de Verkoper. Indien het Kavel niet juist aankomt, zijn de Verkoper en Koper verplicht om gezamenlijk een onderzoek te starten. Nooit kan Toptop.be aansprakelijk gesteld worden door de Gebruiker wanneer de goederen niet aankomen.
 6. Wanneer de Verkoper nadat hij het geld heeft ontvangen van Toptop.be de verkochte goederen niet opstuurt, of met opzet de goederen levert die niet aan de beschrijving voldoen, zal Toptop.be onmiddellijk alle reeds betaalde gelden terugvorderen. De Verkoper moet dan onmiddellijk en binnen de 48 uur de koopsom terugstorten naar Toptop.be.
 7. Wanneer dit niet gebeurt is Toptop.be gerechtigd om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten met de Verkoper en de Koopovereenkomst te ontbinden namens de Koper. In deze dergelijke situatie is de Verkoper aansprakelijk stellen voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Toptop.be en de Koper. Met een minimum van de koopsom ter vermeerderen 15% op de Koopsom en met een minimum van € 2.000 (één duizend euro). Dit bedrag is gerechtvaardigd wegens het schenden van het imago van Toptop.be.
 8. Eventuele klachten en geschillen tussen Verkoper en Koper dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Toptop.be. Hoewel Koper en Verkoper geschillen in principe onderling dienen op te lossen, zal Toptop.be zich, waar nodig, redelijkerwijs inspannen om te bemiddelen tussen Verkoper en Koper. Indien Verkoper en Koper niet tot een oplossing komen zal Toptop.be het laatste woord hebben en mag beslissen of de Koopsom wordt geretourneerd aan de Koper of wordt doorbetaald aan de Verkoper. De Koper of Verkoper kan geen schadevergoeding vragen aan Toptop.be welke beslissing het ook neemt. Toptop.be is geen partij bij enig geschil.
 1. Gebruik van onze Online Veilingsite
 1. Elk gebruik van de Dienst onze Online Veilingsite is op eigen risico. De gebruiker is verantwoordelijk van door hem geplaatst Gebruikersmateriaal op onze Online Veilingsite te plaatsen en garandeert Gebruiker dat hij bevoegd is dat te doen en gerechtigd is aan Toptop.be de rechten te verlenen als bedoeld in onze algemene voorwaarden:Het Gebruikersmateriaal dat de gebruiker ter beschikking stelt mag Niet misleidend zijn, Niet discriminerend zijn over uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is, niet oproept tot geweld tegen en/of het lastigvallen van een ander of anderen naar de mening van Toptop.be, niet in strijd is met de goede zeden of goede smaak, niet gewelddadig is, geen link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites en niet het plegen van illegale activiteiten bevordert, en persoonlijke gegevens van anderen bevat.  Niet bestaat uit kettingbrieven, junk mail of spam en geen links bevat naar al dan niet commerciële websites. Geen negatieve effecten kan hebben op de eer of goede naam van Toptop.be, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders. Niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met onze algemene voorwaarden en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, Intellectuele Eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Toptop.be.
 2. Daardoor kan Toptop.be niet verplicht zijn enige betaling, belasting, heffing of inhouding te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens werk, model, merk of uitvoering is vervat in zijn Gebruikersmateriaal, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
 3. De Gebruiker is bij het gebruik van de Dienst verplicht alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot onder meer, en niet beperkt tot zijn activiteiten inzake het bieden op, aanbieden, kopen en verkopen van Kavels en Objecten via onze Online Veilingsite.
 4. De Gebruiker verklaart bij het gebruik van onze Online Veilingsite om het betaalproces van Toptop.be niet zal omzeilen of manipuleren, zoals door rechtstreeks contact op te nemen met andere Gebruikers of derden om een koopovereenkomst te sluiten buiten Toptop.be om.
 5. Bij zulke deze overtreding zijn alle betrokken Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten van Toptop.be te vergoeden, en worden onmiddellijk uit het systeem verwijderd.
 6. De Gebruiker mag geen virussen, of andere software of technische hulpmiddelen gebruiken die schade kunnen brengen aan de Dienst of aan onze Online Veilingsite.
 7. Wanneer de Gebruiker hieraan schuldig is en kan bewezen worden door Toptop.be, is of zijn de Gebruikers aan Toptop.be een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- (één duizend euro) voor elke overtreding hierboven beschreven onder punt 9. En dit voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Toptop.be om haar daadwerkelijke schade te verhalen.
 1. Gebruikersmateriaal
 1. Gebruiker behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op zijn Gebruikersmateriaal, maar verleent Toptop.be hierbij een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en niet-opzegbare licentie om zijn Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor alle doeleinden die Toptop.be noodzakelijk acht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot promotionele doeleinden. Deze licentie eindigt niet op het moment dat Gebruiker of Toptop.be het Account van Gebruiker verwijdert en/of Gebruiker beslist om zijn account te verwijderen.
 2. De Gebruiker verklaart te weten dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor Gebruikersmateriaal dat hij op onze Online Veilingsite plaatst. En begrijpt en accepteert ook dat Toptop.be niet verplicht is om Gebruikersmateriaal van andere Gebruikers te controleren en/of te bekijken. Toptop.be heeft geen enkele kennis van de inhoud van enig Gebruikersmateriaal en is hiervoor dus dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk. Wanneer de Gebruiker van mening is dat bepaald Gebruikersmateriaal onrechtmatig is, dan kan Gebruiker dat melden aan Toptop.be. Toptop.be behoudt zich het recht voor Gebruikersmateriaal van onze Online Veilingsite te verwijderen, in te korten of anderszins aan te passen. Toptop.be behoudt zich het recht om verdere rechts maatregelen te treffen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn het verstrekken van Gebruikers persoonsgegevens aan derden.
 1. Beschikbaarheid en onderbreking van onze Online Veilingsite
 1. Toptop.be garandeert niet dat onze Online Veilingsite te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen bereikbaar zal zijn. Storingen kunnen wij niet uitsluiten als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Toptop.be is op geen enkele wijze aansprakelijk of tot schadevergoeding gebonden tegen de Gebruikers en dit voor enige schade die het gevolg is van het tijdelijk of tussentijds uitvallen van onze Online Veilingsite.
 2. Toptop.be is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, om onze Online Veilingsite buiten gebruik te stellen om werken of verbeteringen aan te passen.
 1. Intellectuele Eigendomsrechten en databank
 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot onze Online Veilingsite, de Informatie, en de databank, waaronder, de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Toptop.be.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent Toptop.be aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar het recht om de Dienst te gebruiken en de Informatie te bekijken.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruikersmateriaal of gegevens dat niet van Gebruiker afkomstig is en zich bevind op onze Online Veilingsite te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze algemene voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Toptop.be of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 4. De verzameling van gegevens van Gebruikers, waaronder Gebruikersmateriaal en Informatie, die door Toptop.be wordt verzameld en weergegeven op onze Online Veilingsite, is een juridisch beschermde databank. Toptop.be is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor het opvragen of hergebruiken van het gegevens.
 1. Melden van onrechtmatig materiaal
 1. Toptop.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden in verband met het onrechtmatige gebruik van onze Online Veilingsite. Toptop.be is slechts gehouden om na kennis te hebben van een melding over onmiskenbaar onrechtmatig gebruik, deze ook te verwijderen.
 2. Onrechtmatig gebruik op onze Online Veilingsite kan rechtstreeks gemeld worden via het contactformulier aan Toptop.be.
 3. Toptop.be behoudt zich het recht om niet in te gaan op het verzoek tot blokkeren of het verwijderen ervan. Dit wordt pas gedaan wanneer er grondige bewijzen zijn aangetoond of vastgesteld. In dat geval kan Toptop.be bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter, welke uitspraak aantoont dat het betreffende Gebruikersmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.
 4. Voor we overgaan tot het verwijderen van eventueel onrechtmatig Gebruikersmateriaal, kan Toptop.be de meldende partij vragen het volgende te verstrekken: informatie dat aantoont dat de meldende partij inderdaad rechthebbende is. Toptop.be kan de meldende partij ook vragen om een getekende kopie van een verklaring van schadeloosstelling voor Toptop.be.
 5. Toptop.be zal op geen enkele wijze verantwoordelijk wanneer er een geschil is tussen Gebruiker en degene die een melding doet.
 6. Indien er een Gebruiker een melding doet, vrijwaart die Gebruiker Toptop.be volledig en ook al haar zusterondernemingen, directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Gebruikersmateriaal of de stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft ook betrekking op alle eventuele schade die Toptop.be kan ondergaan of lijdt, of nog zal kunnen lijden of de kosten die Toptop.be dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak.
 7. Toptop.be respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld, met uitzondering en alleen met betrekking tot de melding zelf.
 1. Privacy
 1. Bij het aanmaken van een Account en gedurende het gebruik van onze Diensten, zal Gebruiker persoonsgegevens aan Toptop.be moeten verstrekken. Deze gegevens zullen conform de Toptop.be Privacy Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
 2. In overeenstemming met het Privacy beleid van Toptop.be kan Toptop.be Gebruikers bepaalde persoonsgegevens van andere Gebruikers verstrekken. De Gebruiker die persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt, garandeert om dergelijke gegevens alleen te verwerken voor de uitvoering van zijn verplichtingen of om enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van of voortvloeiend uit de Koopovereenkomst na te streven. Zonder toestemming van de betreffende Gebruiker mogen persoonsgegevens niet op een commerciële manier worden gebruikt, bijvoorbeeld door ongevraagde berichten te verzenden of hem hiervoor te benaderen.
 3. Zowel Toptop.be als de Gebruiker die persoonsgegevens ontvangt, worden beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van de persoonsgegevens van de Gebruiker onder de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming. De Gebruiker die persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, verwerkt dergelijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving.
 4. Als wordt vastgesteld dat Toptop.be en een Gebruiker gezamenlijke gegevensbeheerders zijn van de relevante persoonsgegevens en indien Toptop.be wordt vervolgd, beboet of anderszins schade oploopt door een tekortkoming die aan die Gebruiker kan worden toegeschreven, gaat de Gebruiker ermee akkoord om Toptop.be schadeloos te stellen voor die schade.
 5. Toptop.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de persoonsgegevens van een Gebruiker die wordt verstrekt aan een andere Gebruiker.
 6. De Gebruiker is aansprakelijk voor Toptop.be, en dit voor, en vergoedt Toptop.be volledig in het geval van, alle schade en kosten die Toptop.be lijdt of oploopt als gevolg van een inbreuk op dit Artikel door de Gebruiker.
 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Toptop.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verlenen van onze Diensten, waaronder schade die kan voortkomen uit of verband houdt met het gebruik van onze Online Veilingsite.
 2. Ook aanvaardt Toptop.be geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de diensten, producten, applicaties of websites die beschikbaar zijn gesteld door een Derde Dienstaanbieder, zoals verzend- of betaaldiensten, ook voor eventuele geschillen tussen een Gebruiker of een andere Dienstaanbieder. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de algemene voorwaarden en zijn privacy beleid van de desbetreffende andere Dienstaanbieders te lezen alvorens gebruik te maken van de dienst.
 3. Nooit kan Toptop.be onder gelijk welke andere manier aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die geleden word als gevolg van het sluiten van een Koopovereenkomst tussen de Koper, Verkoper of Gebruiker. Ook schade ontstaan doordat Gebruiker ongunstige overeenkomsten heeft gesloten, Bv: Dat het Kavel te duur wordt verkocht of aangekocht dan wat hij in gedachten of in verwachtingen had i.v.m. de waarde ervan, of voor Kavels die meer of minder dan de cataloguswaarde die eventueel door Gebruikers op onze Online Veilingsite wordt gepubliceerd.
 4. De Gebruiker kan actie ondernemen indien hij van mening is dat hij schade heeft geleden, dan kan de Gebruiker zijn Account te verwijderen en geen gebruik meer maken van onze diensten.
 5. Indien dan blijkt dat Toptop.be ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is Toptop.be slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Toptop.be toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 6. Indien en voor zover Toptop.be aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor schade uit welke hoofde dan ook, is Toptop.be haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen. En dit tot het totaal van de door Toptop.be betaalde commissie, die aan de Gebruiker in de periode van de laatste drie maanden werd betaald en met een maximum van 250 euro (tweehonderd en vijftig)
 7. Voorwaarde op recht van schadevergoeding is dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk word gemeld na het ontstaan daarvan met een maximum termijn van 8 dagen. Zo niet vervallen alle rechten van de Gebruiker.
 1. Garanties en vrijwaringen
 1. Alle Gebruikers zijn voor Toptop.be aansprakelijk voor, en vrijwaren Toptop.be volledig van, alle schade en kosten die Toptop.be lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van in de algemene voorwaarden van de Gebruiker, het verkeerd handelen van Gebruiker bij het gebruik van onze Diensten of een onrechtmatige daad. Alle door Toptop.be gemaakte kosten eventuele geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door Gebruiker worden vergoed aan Toptop.be.
 2. Ook garandeert De gebruiker uitdrukkelijk dat het Gebruiksmateriaal dat hij via de Dienst deelt onbezwaard is en dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsook dat het Gebruikersmateriaal geen inbreuk kan maken op of in strijd is met gelijk wat voor recht van derden.
 3. De Gebruiker stelt Toptop.be schadeloos voor alle eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook zoals kosten, rente, belastingen verband houdende met of voortvloeiend uit zijn Gebruikersmateriaal, zijn gebruik van onze Online Veilingsite, de schending van onze algemene voorwaarden en/of enige rechten van derden zoals Intellectuele Eigendomsrechten en andere in de meest ruime zin. De schadeloosstelling geld ook voor aan de Toptop.be verbonden ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.
 1. Duur en beëindiging
 1. De Gebruiker heeft altijd en op gelijk welk moment het recht om zijn Account te verwijderen en zo geen gebruik meer te maken van onze diensten. Indien een Gebruiker nog leveringsverplichtingen of betalingsverplichtingen heeft tegenover een Koper of Toptop.be. Ook indien het geval en de kans bestaat dat eventuele klachten die verband houden met recent verkochte Kavels nog worden gemeld.
 2. Indien Gebruiker handelt in strijd met onze algemene voorwaarden, is Toptop.be gerechtigd, de activiteiten van Gebruiker in verband met het gebruik van onze Diensten met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, zijn Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen. Toptop.be kan hiervoor nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden of tot schadevergoeding gehouden worden jegens Gebruikers.
 1. Varia, bevoegde rechter

 

 1. Toptop.be mag rechten en verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker niet acceptabel vindt, kan Gebruiker het gebruik van de Diensten staken en zijn Account verwijderen.
 2. Indien in onze algemene voorwaarden iets gedeeltelijk of geheel nietig is of om gelijk welke reden ongeldig is, dan blijven Gebruiker en Toptop.be aan het overblijvende gedeelte van de algemene voorwaarden gebonden.
 3. De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Toptop.be en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.
 4. Alle klachten dienen binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend aan Toptop.be te worden overgemaakt.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden naar Belgisch recht en bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.
 1. Contact
 1. Voor vragen over de Diensten, onze Online Veilingsite of onze algemene voorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Toptop.be via e-mail: info@Toptop.be.be of via het contactformulier.